Úřední deska

Vyvěšeno od 17. 2. 2006 do 17. 2. 2006
Kategorie: Archiv
Státní veterinární správa České republiky nařizuje tato mimořádná veterinární opatření
mimořádná veterinární opatření.pdf velikost 793.74 kB
Vyvěšeno od 17. 2. 2006 do 17. 2. 2006
Kategorie: Archiv
Lesy České republiky s.p.upozorňují na nebezpečí povodňových stavů
Nebezpečí povodńových stavů.pdf velikost 299.76 kB
Vyvěšeno od 11. 1. 2006 do 11. 1. 2006
Kategorie: Archiv


kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Nový Hrozenkov č.1 rok 2005.doc velikost 44 kB
Vyvěšeno od 21. 3. 2005 do 21. 3. 2005
Kategorie: Archiv
dle nařízení vlády zákona č. 612/2004Sb.

Ode dne 1.1.2005 jsou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanských průkazů  vydaných,

 

a) do 31.prosince 1994, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději   

 do 31.12.2005, žádost o vydání občanského průkazu předloží občan nejpozději do 30.11.2005,

 

b) do 31.prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději  do 31.12.2006,

 

c) do 31.prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2007

 

d) do 31.prosince 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2008

___________________________________________________

 

Pokyny pro vyřizování OP

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu je povinen předložit: vyplněnou žádost, 1foto(3,5 krát 4,5) a následující doklady

- při skončení platnosti OP : dosavadní OP

- při změně trvalého bydliště: dosavadní OP, potvrzení o změně trvalého bydliště

- při změně stavu: dosavadní OP, doklad o změně stavu (oddací list, rozhodnutí soudu o rozvodu s razítkem

nabytí právní moci., úmrtní list)

-doplnění nepovinných údajů:dosavadní OP, příslušný doklad ( diplom, rodný list dítěte, oddací list, rodný list nebo OP manžela) správní poplatek činí 100.-Kč

-první OP pro 15-ti leté: rodný list, doklad o státním občanství (tzn.pas nebo osvědčení o českém státním občanství. O toto osvědčení žádá zákonný zástupce dítěte na matrice nebo přímo u pracovnice na úseku občanských průkazů a musí k tomu předložit rodný list dítěte, rodné listy rodičů nebo jejich oddací list a svůj OP).Za občana mladšího 15-ti let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce nejdříve však 60 dní před dovršením

15-ti let věku, nejpozději v den dovršení 15-ti let věku.

Při ztrátě, odcizení, poškození, zničení OP: předloží občan rodný list nebo cestovní doklad, další doklady

osvědčující skutečnosti zapisované do OP (oddací list,  popř.rozhodnutí soudu o rozvodu s razítkem nabytí právní moci, úmrtní list..) Správní poplatek činí 100.-Kč.

 

 

Vydání cestovního pasu

Při vyřizování cestovního pasu je vždy nutno vrátit původní pas nebo alespoň předložit dosud platný pas.

 - děti do 15-ti let:

 žádost podává vždy rodič, pokud se dítě umí podepsat, je nutný jeho podpis. Pas má platnost 5 let.

 Nutno doložit  1 foto, rodný list dítěte, OP rodiče. Správní poplatek činí 50,.Kč. K žádosti o vydání

prvního cestovního dokladu občana mladšího 15-ti let, je jeho zákonný zástupce povinen předložit ,, osvědčení

o státním občanství ČR“ tohoto občana.( O toto osvědčení žádá zákonný zástupce dítěte na matrice nebo přímo

u pracovnice na úseku občanských průkazů a musí k tomu předložit rodný list dítěte, rodné listy rodičů nebo jejich oddací list a svůj OP. Vyřízení ,,osvědčení o státním občanství ČR„ trvá 1 měsíc, správní poplatek činí 100,-Kč). Vyhotovený CP přebírá rodič s platným OP.

-15 až 18 let:

 žádost o vydání cestovního pasu podává občan do 18 let se svým rodičem, popř. zákonným zástupcem. Platnost ces.pasu je 10 let. Nutno předložit 1 foto, OP žadatele, OP rodiče. Správní poplatek činí 200.-Kč.

Vyhotovený CP si přebírá žadatel se svým platným OP.

- nad 18 let

Nutno předložit 1 foto, platný OP.Správní poplatek činí 200,-Kč.Vyhotovený CP si přebírá žadatel osobně s platným OP. Pokud chce žadatel zapsat do svého CP dítě do 15-ti let, předloží platný OP, rodný list dítěte.Poplatek za zapsání dítěte činí 50,-Kč.

-Zrychlený CP:

Nutno předložit 2 fotografie, platný OP. Správní poplatek činí 600,-Kč. U dětí do 15-ti let nutno doložit osvědčení  o státním občanství ČR, rodný list dítěte. Platnost těchto CP je 1 rok.

__________________________________________________________________________________________

 

Žádosti k vyřízení OP a CP možno podat na Obecním úřadě Nový Hrozenkov. Vyřízení žádosti trvá jeden měsíc.

Výměna občanských průkazů. velikost 0 B
Vyvěšeno od 1. 10. 2004 do 1. 10. 2004
Kategorie: Archiv
Převody a nájmy nemovitostí

Obec Nový Hrozenkov

 

Převody a nájmy nemovitostí

 

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 30. 9. 2004:

 

Schválilo záměr odprodeje nemovitostí - domu č.p.93 stojícího na parcele p.č.st.644/2, včetně parcely p.č.st.644/2, domu č.p.828 stojícího na parcele p.č.st.644/3 včetně parcely p.č.st.644/3 a pozemků p.č.5765/1 a p.č.5768/2 včetně veškerého příslušenství (studna, jímka, zpevněné plochy, oplocení apod.) žadatelce paní Ing. Jaroslavě Pospíšilové, Doležalova 1052, 198 00 Praha 9, IČO 44271581. Jedná se o areál bývalé školy na Čubově.

 

 

 

Vyvěšeno: 1. října 2004

Sňato:

Provedl:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Nový Hrozenkov

 

Převody a nájmy nemovitostí

 

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 30. 9. 2004:

 

6, Schválilo v souvislosti s akcí „Sil. II/487, most ev.č.487-018 Nový Hrozenkov“ záměr převodu nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje a to:

A, bezúplatným převodem pozemků oddělených následně zpracovaným geometrickým plánem z původních pozemků, vedených v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov:

- část p. č. st. 1022/2 do výměry cca 20 m2,

- část p. č. 12521/21 do výměry cca 70 m2,

B, úplatným převodem pozemků oddělených následně zpracovaným geometrickým plánem z původních pozemků, vedených v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov:

- část p. č. st. 432 do výměry cca 50 m2,

za cenu ve výši znaleckého posudku aktuálního k datu převodu.

 

7, Schválilo v souvislosti s akcí „Sil. II/487, most ev.č.487-018 Nový Hrozenkov“ záměr výpůjčky pozemků vedených v katastru nemovitostí Katastrálního úřad pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, pro obec a  k.ú. Nový Hrozenkov ve prospěch Zlínského kraje a to: oddělených následně zpracovaným geometrickým plánem

- část p.č.8075, do výměry 35 m2 , na dobu realizace stavby, a do výměry 32 m2  na dobu od zahájení realizace stavby do 6-ti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,                       

-  část p.č.st.2034, do výměry 125 m2  na dobu realizace stavby, a do výměry 163 m2 na dobu od zahájení realizace stavby do 6-ti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, 

- část p.č.st.1022/2, do výměry 146 m2  na dobu  od zahájení realizace stavby do 6-ti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a do výměry 4 m2  na dobu od zahájení realizace stavby do majetkoprávního vypořádání,

- část p.č.12522, do výměry 24 m2 na dobu  realizace stavby, a do výměry 51 m2  na dobu od zahájení realizace stavby do 6-ti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,

- část p.č.12521/21, do výměry 110 m2  na dobu od zahájení realizace stavby do 6-ti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, 

- část p.č.12531/3, do výměry 33 m2 na dobu od zahájení realizace stavby do 6-ti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,

- část  p.č.st. 432 do výměry 39 m2  na dobu od zahájení realizace stavby do 6-ti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

 

Vyvěšeno: 1. října 2004

Sňato:

Provedl:

Vyhláška Nemovitosti. velikost 0 B
Vyvěšeno od 14. 1. 2004 do 14. 1. 2004
Kategorie: Archiv

usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 30.9.2003

Usnesení č. 3/2003

z jednání zastupitelstva Obce Nový Hrozenkov konaného dne 30.9.2003.

 

Zastupitelstvo obce:

 

1, Schvaluje přijetí úvěru ve výši 2.400.000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřistatisícKč) za účelem dofinancování akce „Základní škola Nový Hrozenkov – výměna stropů, stavební úpravy“ s konečným termínem splatnosti do konce roku 2008. Zastupitelstvo schvaluje ručení tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy obce a pověřuje starostu obce a místostarostu uzavřením úvěrové smlouvy.

 

2, Schválilo záměr provedení stavebních prací v budově Zdravotního střediska v obci dle projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby „Zdravotní středisko Nový Hrozenkov – stavební úpravy“, zakázka č. 24/2003, kterou vypracovala Karla Bravencová, IČO 22993398. Zastupitelstvo obce v této souvislosti schválilo přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 2.500.000,-Kč na výše uvedenou akci.

 

3, Projednalo a schválilo změny rozpočtu na rok 2003 dle předloženého návrhu.

 

4, a,Schválilo podle § 17 odst.2 zákona č. 50/1976 Sb., pořízení změny územního plánu obce Nový Hrozenkov. Tato změna spočívá v rozšíření ploch pro výstavbu rodinných domů na pozemku p.č. 3275/4 a pro výstavbu zemědělské usedlosti na pozemku p.č. 2986. Podmínkou výstavby na pozemku p.č. 2986 je zajištění a vybudování příjezdové komunikace k tomuto pozemku.

   b,Žádá Městský úřad Vsetín, odbor výstavby, územního plánování a dopravy, aby ve smyslu  §14 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a ve znění pozdějších předpisů zajistil pořízení této změny ÚPN obce Nový Hrozenkov.

 

5, Upravuje usnesení č. 2/2003 odst. 6 ze dne 25.6.2003 takto – Zastupitelstvo obce schválilo v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním části silnice II/487 v k.u. Nový Hrozenkov nabytí nemovitosti – převzetí daru – parcely p.č. 12490/2 a nově vzniklých parcel p.č. 12521/21, 12521/22,12521/23,12490/4,/5,/6,/7,/8,/9,/10,/22 dle geometrického plánu č. 1109-529/2002 od Zlínského kraje – majetkového správce Ředitelství silnic Zlínského kraje, oddělení majetkové správy Valašské Meziříčí, Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí.  Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že obec uhradí ocenění těchto pozemků, poplatky za vklad do katastru nemovitostí a darovací daň, pověřuje starostu podáním žádosti o darování těchto pozemků a uzavřením darovací smlouvy.

 

6, Schválilo záměr odprodeje části pozemku p.č.12517 a to části procházející podél pozemků p.č. 4674/1, 4670 a 4662 (tedy části, která v současné době není využívána jako komunikace). Odprodej bude uskutečněn výměnou za části pozemků p.č. 4674/1, 4670 a 4662 v rozsahu plochy užívané nyní jako místní komunikace.

 

7, Schválilo finanční odměnu starostovi a místostarostovi za plnění úkolů rozvoje obce  každému ve výši jeho měsíčního platu.

 

 

 

 

         Bc. František Novosad                                                            Ing. Jindřich Ondruš

                místostarosta                                                                            starosta

Usnesení č.3/2003. velikost 0 B
Vyvěšeno od 14. 1. 2004 do 14. 1. 2004
Kategorie: Archiv

usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 18.12.2003

Usnesení č. 5/2003

z jednání zastupitelstva Obce Nový Hrozenkov konaného dne 18.12.2003.

 

Zastupitelstvo obce:

 

1, Projednalo a schválilo změny rozpočtu na rok 2003 dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo dále pověřilo radu obce provedením nutných rozpočtových změn do konce roku 2003.

 

2, Schvaluje prodloužení konečného  termínu splatnosti kontokorentního úvěru na rok 2003 do 29.12.2003 a pověřuje starostu obce a místostarostu uzavřením dodatku úvěrové smlouvy.

 

3, Schvaluje přijetí kontokorentního úvěru na rok 2004 ve výši maximálně 2.000.000,-Kč (slovy dvamilionyKč), s konečným termínem splatnosti úvěru 28.12.2004.

Zastupitelstvo obce schvaluje ručení tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy obce a pověřuje starostu obce a místostarostu uzavřením úvěrové smlouvy.

 

4, Schválilo způsob hospodaření obce pro rok 2004 takto: až do schválení rozpočtu (nejpozději do 31.3.2004) bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria, podkladem kterého je schválený rozpočet roku 2003 s tím, že obec bude měsíčně vynakládat do výše 1/12 tohoto rozpočtu.

 

5, Schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Nový Hrozenkov č. 1/2003 o místních poplatcích s účinností od 1.1.2004.

Podle této vyhlášky činí poplatek ze psa 200,-Kč (u prvního psa), ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského  nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 80,-Kč, za každého druhého psa 300,-Kč. Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 12,-Kč. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den, pro umístění dočasných  staveb a zařízení sloužících  pro   poskytování  prodeje 25,- Kč/ m2/den, pro umístění dočasných  staveb a zařízení sloužících  pro  poskytování  prodeje v době konání tradiční poutě 75,- Kč/ m2/den, pro umístění reklamních zařízení 1000,-Kč/rok, pro  umístění zařízení  cirkusů, lunaparků a jiných obdobných  atrakcí 25,-Kč/m2/den, 50 Kč/m2/týden. Sazba poplatku ze vstupného činí 10% vybraného vstupného. Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 3,-Kč/den. Sazba poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj činí 5000,-Kč/3měsíce.

 

6, Schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Nový Hrozenkov č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností 1.1.2004. Dle této vyhlášky bude poplatek na každého občana činit 400,-Kč., poplatek za děti do 18 let, studující mládež, občany mimo svozové trasy a občany starší 80 let bude činit 300,-Kč, splatnost poplatku je stanovena nejpozději do 31.5.2004.

 

7,a, Schvaluje podle § 84 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů a podle  § 20 odst. 7  a § 31 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání pro zpracování návrhu  změny č.13 územního plánu obce Nový Hrozenkov s výjimkou lokality C (Portáš) s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě k zadání.

  b, Žádá Městský úřad Vsetín, odbor výstavby, územního plánování a dopravy, aby ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění  pozdějších předpisů, pokračoval v dokončení pořízení změny č. 13  územního plánu obce Nový Hrozenkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

8, a,Schválilo podle § 17 odst.2 zákona č. 50/1976 Sb., pořízení změny územního plánu obce Nový Hrozenkov. Tato změna spočívá v rozšíření ploch pro výstavbu rodinných domů na pozemcích p.č.8430/6, 5734/1, 4255/1, 4248 a 5925, pro vybudování rodinné farmy na pozemcích p.č. 5982,5978,5979,5981,5987/1,5987/2,5988/1,5988/2 a pro výstavbu garáží na pozemku p.č.3308/43. Podmínkou výstavby na pozemcích p.č. 4248 a 4255/1 je zajištění a vybudování příjezdu k tomuto pozemku. Podmínkou pořízení změny územního plánu a výstavby na pozemku p.č. 5734/1 je zajištění a vybudování dostatečného přístupu a příjezdu k tomuto pozemku.

   b,Žádá Městský úřad Vsetín, odbor výstavby, územního plánování a dopravy, aby ve smyslu  §14 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a ve znění pozdějších předpisů zajistil pořízení této změny ÚPN obce Nový Hrozenkov.

 

9, Schválilo v souvislosti s projektem „Čistá řeka Bečva“ smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o užívání nemovitosti, které je nutno uzavřít se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou kanalizačních řádů v rámci tohoto projektu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce a místostarostu uzavíráním těchto smluv.

 

10, Souhlasí se zřízením míst pro překračování státní hranice se Slovenskou republikou mimo hraniční přechody v katastru obce dle předloženého návrhu a to mezi hraničními mezníky IV-1/11a IV-1/12,

IV-2/5 a IV-2/6 a v blízkosti hraničního mezníku IV3. V případě místa mezi hraničními mezníky IV-2/5 a IV-2/6 s provozem i pro osobní automobily s podmínkou zpětného vjezdu. Dále zastupitelstvo požaduje možnost překračování státní hranice v místech průchodu turistické trasy (místa mezi hraničními mezníky IV-1 a IV-1/1, IV-1/10 a IV-1/11, IV-1/12 a IV-1/13, IV-1/14 a IV-1/15, IV-1/15 a IV-1/16, IV-1/23 a IV-1/24, IV-1/24 a IV-1/25, IV-3/17 a IV-3/18, IV-3/18 a IV-3/19, IV-4/9 a IV-4/10, IV-4/10 a IV-4/11, IV-4/11 a IV-4/12, IV-4/12 a IV-4/13, IV-4/15 a IV-4/16, IV-4/18 a IV-4/19, IV-4/19 a IV-4/20, IV-4/20 a IV-4/21).

 

11,Schválilo poskytnutí další odměny dle §4 odst.2 nařízení vlády č.37/2003 Sb. pro neuvolněné členy zastupitelstva obce.

 

 

 

 

         Bc. František Novosad                                                            Ing. Jindřich Ondruš

                místostarosta                                                                            starosta

Usnesení č. 5/2003. velikost 0 B
Vyvěšeno od 14. 1. 2004 do 14. 1. 2004
Kategorie: Archiv

Starší usnesení zastupitelstva počínaje14.11.2002

Usnesení č.3/2002 z ustavujícího zasedání

zastupitelstva Obce Nový Hrozenkov konaného dne 14.11.2002

 

Zastupitelstvo obce:

 

1, Vzalo na vědomí složení slibu přítomnými členy zastupitelstva obce.

 

2, Schválilo dle § 96 zákona č.128/2000., o obcích (obecní zřízení) v platném znění jednací řád zastupitelstva obce dle předloženého návrhu beze změn.

 

3, Stanovilo dle § 84, odst.2, písm.l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

  3.1, počet členů rady obce ….............................................. 5

  3.2, počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva .... 2 a to pro funkci starosty a

         pro funkci místostarosty.

 

4, Zvolilo dle § 84, odst.2, písm.l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

 

starostu pana Ing. Jindřicha Ondruše, nar. 23.2.1965, Nový Hrozenkov 752

                         s tím, že bude pro výkon funkce uvolněn ze zaměstnání,

 

              místostarostu pana Bc. Františka Novosada, nar. 22.5.1948, Nový Hrozenkov 706

                                  s tím, že bude pro výkon funkce uvolněn ze zaměstnání,

 

            další členy obecní rady:

pana Mgr. Aloise Burdu, nar. 17.6.1944, Nový Hrozenkov 362,

pana Pavla Jochce, nar. 26.11.1963, Nový Hrozenkov 112,

paní Stanislavu Špruncovou, nar. 26.12.1965, Nový Hrozenkov 612.

 

 

 

 

 

 

         Bc. František Novosad                                                            Ing. Jindřich Ondruš

                místostarosta                                                                            starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 4/2002

z jednání zastupitelstva Obce Nový Hrozenkov konaného dne 12.12.2002.

 

Zastupitelstvo obce:

 

1,Projednalo a schválilo hospodaření obce k 31.10. 2002 dle předloženého návrhu.

 

2,Projednalo a schválilo změny rozpočtu na rok 2002 dle předloženého návrhu.

 

3,Schvaluje přijetí kontokorentního úvěru na rok 2003 ve výši maximálně 2.000.000,-Kč (slovy dvamilionyKč), s konečným termínem splatnosti úvěru 20.12.2003.

Zastupitelstvo obce schvaluje ručení tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy obce a pověřuje starostu obce a místostarostu uzavřením příslušných smluv.

 

4,Schválilo způsob hospodaření obce pro rok 2003 takto: až do schválení rozpočtu (nejpozději do 31.3.2003) bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria, podkladem kterého je schválený rozpočet roku 2002 s tím, že obec bude měsíčně vynakládat do výše 1/12 tohoto rozpočtu.

 

5,Zřídilo výbor finanční ve složení: předsedkyně Mgr. Hana Burdová, Nový Hrozenkov 362                                                                   a členové Jaroslav Maceček, Nový Hrozenkov 721, Josef Valíček, Nový Hrozenkov 707

a dále výbor kontrolní ve složení: předseda Jan Koňařík, Nový Hrozenkov 291

a členové MUDr. Jiří Dorňák, Nový Hrozenkov 684, František Orság, Nový Hrozenkov 437.

 

6,Schválilo „smlouvu o spolupráci“ obce Nový Hrozenkov a Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko se sídlem Vsetín, Svárov 1080 na realizaci projektu „Čistá Bečva“ a pověřilo starostu podepsáním této smlouvy.

 

7,Schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Nový Hrozenkov č. 2/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností 1.1.2003. Dle této vyhlášky bude poplatek na každého občana činit 370,-Kč., poplatek za děti do 18 let, studující mládež, občany mimo svozové trasy a občany starší 80 let bude činit 280,-Kč, splatnost poplatku je stanovena nejpozději do 31.5.2003.

 

8,Odmítlo odprodej části pozemku p.č.12489/1 dle žádosti manželů Františky a Jaroslava Václavíkových, Nový Hrozenkov 534.

 

9,Odložilo odprodej pozemků p.č.5588/27, p.č.st.2441/5,p.č.st.2440/2 a p.č.5588/30 dle žádosti Vsetínské Nábytkářské spol. s r.o., 755 01 Vsetín, Svornosti 1664.

 

10,a,Schválilo dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 26 odst. 2 a § 31 odst. 1zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 9 územního plánu obce Nový Hrozenkov.

 

10,b,Vyhlašuje závaznou část změny č. 9 schváleného územního plánu obce Nový Hrozenkov obecně závaznou vyhláškou č. 3/2002 dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 

11,a,Schválilo dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 26 odst. 2 a § 31 odst. 1zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 11 územního plánu obce Nový Hrozenkov.

 

11,b,Vyhlašuje závaznou část změny č. 11 schváleného územního plánu obce Nový Hrozenkov obecně závaznou vyhláškou č. 4/2002 dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 

12,Schválilo dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.358/2000 Sb. výši odměn a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva obce takto: Členové rady, předsedové výborů a komisí - odměna 900,-Kč, příplatek 110,-Kč, celkem 1010,-Kč měsíčně. Členové zastupitelstva - odměna 230,-Kč, příplatek 110,-Kč, celkem 340,-Kč měsíčně. A to od 15.11.2002.

Schválilo odměnu starostovi a místostarostovi dle předloženého návrhu.

 

13,Schválilo příspěvek Charitě Svaté rodiny Nový Hrozenkov 435 ve výši 20000,-Kč.

 

 

 

 

 

 

 

         Bc. František Novosad                                                            Ing. Jindřich Ondruš

                místostarosta                                                                            starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 1/2003

z jednání zastupitelstva Obce Nový Hrozenkov konaného dne 25.3.2003.

 

Zastupitelstvo obce:

 

1, Projednalo a schválilo hospodaření obce za rok 2002 (k 31.12.2002) dle předloženého návrhu.

 

2,a,Schválilo rozpočet obce na rok 2003 dle předloženého návrhu.

   b,Schválilo záměr provedení stavebních prací na budově Základní školy v obci dle studie „Rozsah

     stavebních prací, propočet nákladů na zhotovení“ ze dne 20.12.2001, kterou vypracoval Ing. Petr

     Chytil. Zastupitelstvo v této souvislosti schválilo přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši

     8.000.000,-Kč na výměnu stropů ZŠ a pověřilo radu obce uzavřením příslušných smluv.

   c,Schválilo přijetí dotace na zajištění stavby „Přístupová komunikace Velká Vranča – Hrdinka –            

      pohoří Javorníků“ od Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši dané rozpočtem a pověřilo

      radu obce uzavřením příslušných smluv.

   d,Schválilo příspěvek (dar) pro Zdravotnickou záchrannou službu Vsetín v souvislosti se zajištěním

      fungování pohotovostní ambulance ZS v Novém Hrozenkově do výše 90.000,-Kč.

   e,Schválilo příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 137.500,-Kč.

   f,Schválilo příspěvek na „integrovaný dopravní systém“ ve výši 68125,-Kč.

   g,Schválilo příspěvek na „Program rozvoje turistického ruchu“ I. etapa – běžkařské a cyklistické trasy

      ve výši 12262,50Kč.

   h,Schválilo zakoupení nákladního automobilu LIAZ v ceně cca 140.000,-Kč.

   i,Schválilo zakoupení traktoru Zetor 6245 v ceně cca 50.000,-Kč.

   j,Schválilo zakoupení osobního automobilu Škoda Octavia formou leasingu.

   k,Schválilo příspěvek Charitě Svaté rodiny Nový Hrozenkov 435 ve výši 30.000,-Kč.

 

3,Schválilo odkoupení výrobního areálu zapsaného na LV č.1434 pro obec a k.ú. Nový Hrozenkov, parc.č.2035 o výměře 1421 m2, č.p. 496 spolu se souborem movitých věcí (ruční pákové nůžky a nákladní automobil Škoda 1203 valník) z majetku úpadce společnosti VAKOV spol.s r.o., IČO 43964001, Jasenice 1254, 755 01 Vsetín, za cenu 900.000,-Kč, dle usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.2.2003 Sp.zn.34K7/2001 a pověřilo starostu uzavřením kupní smlouvy.

Zastupitelstvo bere na vědomí, že v souladu ze zákonem uhradí obec daň z převodu nemovitostí.

 

4,Schválilo odprodej nemovitostí – pozemků p.č.st.1920 a p.č.st.417 spolu s budovou č.p.422 a dalšími budovami nacházejícími se na těchto parcelách manželům Marii a Janovi Vráželovým, Nový Hrozenkov 431, za cenu 700.000,-Kč s tím, že v domě č.p. 422 ve stávajících prostorách ponechají nabyvatelé po dobu 5 let bezplatně obecní knihovnu. Umístění knihovny je také důvodem snížení kupní ceny. Zastupitelstvo pověřilo starostu uzavřením kupní smlouvy.

 

5,a,Schvaluje podle § 84 odst.2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle §20 odst.7 a §31 odst.2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání pro zpracování návrhu změny č.12 územního plánu obce Nový Hrozenkov s výjimkou lokality č.1 Bydlení – „Vranečka“ a lokality č.2 Doprava – „Brodská“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě k zadání.

   b,Žádá Městský úřad Vsetín, odbor výstavby, územního plánování a dopravy, aby ve smyslu  §14 odst.1 písm b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a ve znění pozdějších předpisů zajistil pořízení této změny  ÚPN obce Nový Hrozenkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

6,a,Schválilo podle § 17 odst.2 zákona č. 50/1976 Sb., pořízení změny územního plánu obce Nový Hrozenkov. Tato změna spočívá v rozšíření ploch pro výstavbu rodinných domů na pozemcích p.č.8140/1, st.2820 a 5020/2.

   b,Žádá Městský úřad Vsetín, odbor výstavby, územního plánování a dopravy, aby ve smyslu  §14 odst.1 písm b) zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a ve znění pozdějších předpisů zajistil pořízení této změny ÚPN obce Nový Hrozenkov.

   c, Žádá Městský úřad Vsetín, odbor výstavby, územního plánování a dopravy aby  v konceptu variantního řešení změny funkčního využití celé plochy v lokalitě „Závodí“(viz. Usnesení č.2/2002

z jednání zastupitelstva Obce Nový Hrozenkov konaného dne 25.6.2002 bod 2,c,) zohlednil žádost o stavbu rodinného domu na pozemku p.č.2244.

 

7,Pověřilo starostu k převzetí hromadné listinné akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652 a to v souvislosti s rozhodnutím o přeměně podoby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. na jméno ze zaknihovaných na listinné.

 

8, Deleguje zástupce obce a to starostu Ing. Jindřicha Ondruše na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., se sídlem Jasenická 1106,755 11 Vsetín. Platnost této delegace je po dobu funkčního období starosty. V případě, že se starosta nebude moci zúčastnit valné hromady, deleguje zastupitelstvo náhradního zástupce a to místostarostu pana Františka Novosada.

 

9,Schválilo smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kanalizace z domovní čistírny na pozemku p.č.12651/2. Budoucí oprávnění z věcného břemene jsou manželé Marie a Jaroslav Haničákovi, Karolinka 669.

 

10,Schválilo výši odměn pro předsedy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva obce a pro členy komisí  takto: Předsedové komisí - odměna 1010,-Kč měsíčně. Členové komisí - odměna 200,-Kč za každou účast na zasedání komise. A to od data ustanovení komise.

 

11,Souhlasí s členstvím obce v honebním společenstvu Nový Hrozenkov.

 

 

 

 

 

         Bc. František Novosad                                                            Ing. Jindřich Ondruš

                místostarosta                                                                            starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 2/2003

z jednání zastupitelstva Obce Nový Hrozenkov konaného dne 25.6.2003.

 

Zastupitelstvo obce:

1, Projednalo a vzalo na vědomí „Protokol č. 109 - přezkoumání hospodaření obce Nový Hrozenkov“ za rok 2002 ze dne 28.4.2003, kterou vypracovali Ing. Antonín Putala a Ing. Tomáš Strbačka, pracovníci odboru kanceláře ředitele krajského úřadu Zlínského kraje.

 

2, V souvislosti s realizací projektu „Čistá Bečva“:

a, Schválilo zapojení obce do projektu „Čistá Bečva“, navržený rozsah kanalizace v rámci tohoto projektu v obci dle projektové dokumentace „Doplnění kanalizační sítě obce Nový Hrozenkov“ v předpokládané ceně zhruba 49 milionů Kč a předpokládanou spoluúčast obce na dofinancování projektu ve výši zhruba 14 milionů Kč.

b, Schválilo dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci obce Nový Hrozenkov a Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko se sídlem Vsetín, Svárov 1080, IČO 70238880 na realizaci projektu „Čistá Bečva“

c, Schválilo kupní smlouvu, obsahem které je odprodej projektové dokumentace pro územní řízení Doplnění kanalizační sítě obce Nový Hrozenkov, objednávka č. 2101/2001 a projektové dokumentace pro stavební řízení Doplnění kanalizační sítě obce Nový Hrozenkov, objednávka č. 2009/2001 (obojí zpracováno firmou Vodoprojekt Valašské Meziříčí) Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko se sídlem Vsetín, Svárov 1080, IČO 70238880 za cenu 240.500,-Kč.

d, Schválilo smlouvu o poskytnutí účelově vázaných dotací z rozpočtu obce Nový Hrozenkov. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelově vázané  dotace z rozpočtu  obce Nový Hrozenkov k úhradě nákladů, jež vzniknou v souvislosti s realizací projektu „Čistá řeka Bečva“. Dotace bude poskytnuta Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko se sídlem Vsetín, Svárov 1080, IČO 70238880 ve výši 240.500,-Kč.

e, Schválilo smlouvu o poskytnutí účelově vázaných dotací z rozpočtu obce Nový Hrozenkov. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelově vázaného  dotace z rozpočtu obce Nový Hrozenkov k úhradě nákladů, jež vzniknou v souvislosti s realizací Tendrové dokumentace projektu „ Čistá řeka Bečva – skupina B – Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Hovězí, Lidečko, Horní Lideč“, a to však pouze v poměrné části, jež připadá na obec Nový Hrozenkov, kdy poměr účasti výše uvedených obcí se určuje dle objemu investice, jež připadající na každou jednotlivou obec. Dotace bude poskytnuta Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko se sídlem Vsetín, Svárov 1080, IČO 70238880 ve výši 463.050,-Kč do 30.6.2003.

f, Schválilo smlouvu o převodu práv a povinností na nabyvatele Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko se sídlem Vsetín, Svárov 1080, IČO 70238880. Touto smlouvou převádí převodce (obec) na nabyvatele bezúplatně všechna práva a povinnosti, které pro něj,  jako stavebníka, vyplývají ze stavebního  povolení na stavbu „Doplnění kanalizační sítě obce Nový Hrozenkov“.

Starší usnesení zastupitelstva. velikost 0 B
Vyvěšeno od 14. 1. 2004 do 14. 1. 2004
Kategorie: Archiv

usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 10.11.2003

Usnesení č. 4/2003

z jednání zastupitelstva Obce Nový Hrozenkov konaného dne 10.11.2003.

 

Zastupitelstvo obce:

 

1, Schvaluje odprodej všech středotlakých plynových rozvodů a přípojek z majetku obce společnosti Severomoravská plynárenská,a.s., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 47675748. Severomoravská plynárenská,a.s. jako kupující uhradí dohodnutou kupní cenu 4.000.000,-Kč (slovy čtyřimilionyKč) a dále převezme „investorství“ další výstavby středotlakých plynových rozvodů a přípojek v obci (především v části obce Čubov), přičemž vklad společnosti Severomoravská plynárenská,a.s. do této další výstavby bude činit 1.000.000,-Kč (slovy jeden milionKč). Zastupitelstvo v této souvislosti pověřuje starostu a místostarostu uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o převodu investorství, případně smlouvy o smlouvě budoucí o převodu investorství.

 

2, a, Schválilo odkoupení částí pozemků dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č.pl.1147-48/2003  vypracovaného společností Foresta SG a.s., IČO 60735384 a to p.č.4526, p.č.4527/2, p.č.st.1747, p.č.st.258 a p.č.4527/1 od vlastníků za odhadní cenu s tím, že obec uhradí také náklady na zaměření a ocenění těchto pozemků a poplatky za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo pověřilo starostu uzavřením kupní smlouvy s vlastníky.

b, Zároveň schválilo odprodej části pozemku 4560/1 o rozloze cca 48 m2 (nově vzniklá parcela p.č.4560/20 dle geometrického plánu č. 1123-25/2003 vypracovaného společností Foresta SG a.s. IČO 60735384) panu Josefovi Orságovi, Nový Hrozenkov 718 s tím, že nabyvatel uhradí také rozměření, ocenění a poplatky za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo pověřilo starostu uzavřením kupní smlouvy.

 

3, Schválilo dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č.pl.1076-11/2002  vypracovaného společností Foresta SG a.s., IČO 60735384 odprodej částí pozemku p.č. 12517 a to nově vzniklou parcelu p.č.12517/7 panu Zdeňku Janíkovi, Nový Hrozenkov 671 za odhadní cenu s tím, že nabyvatel uhradí také podíl na rozměření pozemku, ocenění a poplatky za vklad do katastru nemovitostí a dále nově vzniklou parcelu p.č.12517/6 paní Anně Frýdkové, Nový Hrozenkov 601.

Zároveň zastupitelstvo schválilo dle výše uvedeného geometrického plánu odkoupení částí pozemků p.č.4674/1 (nově vzniklá parcela p.č.12517/2), p.č.4670 (nově vzniklá parcela p.č.12517/3, případně i nově vzniklou parcelu p.č.4670/2) a p.č.4662 (nově vzniklá parcela p.č.12517/4 a zbytkovou část ohraničenou body 38,34 dle geometrického plánu) od vlastníků za odhadní cenu. Zastupitelstvo pověřilo starostu uzavřením kupních smluv, případně smlouvy směnné.

 

 

 

 

 

 

         Bc. František Novosad                                                            Ing. Jindřich Ondruš

                místostarosta                                                                            starosta

Usnesení č. 4/2003. velikost 0 B
Vyvěšeno od 30. 11. -0001 do 1. 2. 2025
Kategorie: Hospodaření městyse
Veřejnoprávní smlouva 1/2022