Formuláře a poplatky

Níže naleznete vzory žádosti k řešení různých životních situací. Žádosti jsou ve formátu PDF, které si po otevření můžete vytisknout, vyplnit a následně přinést nebo odeslat na úřad městyse k projednání.

Místní poplatky

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad je stanoven vyhláškou OZV č.3/2022 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na 700 Kč/osobu na kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 30. června daného kalendářního roku. Poplatek lze zaplatit na podatelně městyse nebo bezhotovostním převodem na účet 1765309389/0800 Česká spořitelna. Do poznámky je nutné uvést číslo popisné a jména, za koho je odpad placen. Úleva se poskytuje účastníkům zapojených do Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství dle Pravidel MESOH a to ve výši dle počtu získaných EKO bodů, přičemž hodnota jednoho EKO bodu činí 7,- Kč. Následná výše poplatku se vypočítá následovně: 700 - (počet EKO bodů)*7.

Příklad. Pan Novotný má na stránkách mojeodpadky.cz v sekci svého účtu nasbíráno 12 EKO bodů. Žije v rodinném domě s manželkou a dvěmi dětmi. Tzn. výše slevy pro jednoho poplatníka je počet EKO bodů (12) * 7 Kč, sleva se tedy rovná 84 Kč. Následně od částky 700 Kč odečteme slevu 84 Kč. Výše poplatku pro číslo popisné, kde pan Novotný bydlí činí 700 - 84 = 616 Kč
Pan Novotný chce zaplatit poplatek za odpad bezhotovostně převodem na účet městyse. Na účet 1765309389/0800 zašle částku 4 * 616 Kč, tzn. 2 464 Kč. Do poznámky platby uvede č.p a jména osob, za které poplatek platí. Např. č.p. 454, Jan Novotný, Ema Novotná, Karel Novotný, Tobiáš Novotný.

Poplatek za psa

Každý majitel/držitel psa je povinen zaplatit poplatek za psa, který činí 100 Kč za každého psa. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 30. června daného kalendářního roku. Majitel psa obdrží po registraci nepřenosnou evidenční známku. Prosíme majitele psů, aby respektovali místa, kde je zakázán vstup psům z bezpečnostních a hygienických důvodů. Jedná se o prostor školek a základní školy, dále fotbalové hřiště a areál přírodního koupaliště Na Stanoch, tj. Balaton. Buďme prosím ohleduplní ke svým spoluobčanům.

Poplatek z pobytu

Každá fyzická či právnická osoba poskytující přechodné ubytování je povinna zaplatit poplatek z pobytu, který činí 25 Kč započatý den pobytu. Poplatek z pobytu je splatný pololetně, vždy do 15 dnů od uplynutí každého pololetí kalendářního roku. Více informací v dokumentech.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Za zvláštní užívaní veřejného prostranství se vybírá poplatek. Sazba poplatku se stanovuje podle účelu využívání veřejného prostranství. Sazebník je uveden v dokumentu. Poplatek je splatný od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání skončilo. Od poplatku jsou osvobozeny akce jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Více informací v dokumentu.


Dokumenty ke stažení:

Čestné prohlášení poplatníka - pobyt v zahraničí
Čestné prohlášení poplatníka - pobyt v zahraničí.pdf velikost 33.81 kB
Čestné prohlášení příbuzného od poplatníka
Čestné prohlášení příbuzného od poplatníka.pdf velikost 33.97 kB
Návrh na pořízení změny územního plánu Nový Hrozenkov
Návrh na pořízení změny územního plánu Nový Hrozenkov.doc velikost 46 kB
Poplatky za psy
Odhlášení poplatek za psa.xls velikost 38.5 kB
Přihlášení poplatek za psa.xls velikost 40.5 kB
Vraceni preplatku za psa.doc velikost 55 kB
Změna poplatníka za psa.xls velikost 39 kB
Vzor žádosti o dotaci z rozpočtu městyse Nový Hrozenkov
Vzor žádosti - fyzická osoba.doc velikost 41 kB
Vzor žádosti - právnická osoba.doc velikost 52.5 kB
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost je určena k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Dřeviny se kácejí v období vegetačního klidu tj. od listopadu do března příslušného kalendářního roku. Vyplněnou žádost je třeba doručit nejpozději do poloviny března daného kal. roku.
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf velikost 160.96 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
Vyplněnou žádost se všemi potřebnými přílohami je potřeba adresovat na Úřad městyse Nový Hrozenkov, silniční správní úřad, doručením na podatelnu úřadu městyse Nový Hrozenkov.
Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace.pdf velikost 48.13 kB
Žádost o souhlas s reprodukovanou hudbou - Na Stanoch
Vyplněnou žádost je potřeba doručit na podatelnu Úřadu městyse Nový Hrozenkov min. 7 dní před konáním akce.
Žádost - reprodukce hudby Na Stanoch.pdf velikost 467.34 kB
Žádost o ubytování v DPS
Žádost musí obsahovat vyplněný a podepsaný posudek od lékaře a řádně vyplněná žádost poté doručena na úřad městyse, kde bude zařazena do pořadníku uchazečů.
Žádost o ubytování v DPS.pdf velikost 142.68 kB
Žádost o vydání povolení sjezdu z komunikace (komunikační připojení)
Žádost je určena k povolování sjezdů z místních komunikací, číslo místní komunikace najdete v Pasportu místních komunikací.
Žádost o vydání povolení sjezdu z komunikace.pdf velikost 51.47 kB