Sběrný dvůr

Pro otevření brány v otvírací době použijte zvonek nebo zavolejte na uvedený telefonní kontakt.

Sběrný dvůr je zprovozněn v areálu bývalého JZD nalevo, při vjezdu do areálu. Budova, kterou jsme k tomuto účelu koupili je využita nejen pro potřeby sběrného dvoru, je zde vybudováno i tzv. Re-Use centrum a zároveň zde má novou základnu naše pracovní četa. V budově bylo nově vybudováno sociální zázemí. Provoz sběrného dvoru bude fungovat dle schváleného provozního řádu, který je vyvěšen v areálu sběrného dvoru a dále na úřední desce Úřadu městyse. Otevřeno ve sběrném dvoře bude v tuto otevírací dobu:

pondělí 8:00 – 15:00 hod.
středa 8.00 – 17:00 hod.
sobota 9:00 – 11:00 hod.

Kontakt: +420725320337

Systém sběru odpadu ve sběrném dvoře se bude provádět jiným způsobem, než jste byli zvyklí u svozu jarního a podzimního. Dovezený odpad se bude vážit a evidovat do elektronického systému evidence odpadů, na základě předloženého občanského průkazu. Dále se bude odpad důsledně třídit, abychom zbytečně neplatili za odpad objemný, když separovaný (tříděný) odpad je levnější. Vše bude ve sběrném dvoře fungovat na bázi dalšího využití a nebo zpracování odevzdaného odpadu. Vybudováním a zprovozněním sběrného dvoru a Re-use centra se předpokládá, že se sníží produkce odpadu, že separací odpadu přispějeme k požadavku evropské unie snížit množství vyprodukovaného odpadu na občana za rok.

Chtěli bychom Vás poprosit o trpělivost při předávání odpadu ve sběrném dvoře, může se stát, že se vytvoří fronta a než se odpad předá, strávíte ve sběrném dvoře i desítky minut. Proto se prosím raději objednejte na tel. čísle správce sběrného dvoru 725 320 337. Předejdete tak čekání ve frontě anebo případně situaci, kdy skončí provozní doba sběrného dvoru a nebudete obslouženi. Sběrný dvůr bude otevřen po celý rok, provozní dobu můžeme upravovat dle potřeb občanů a zároveň i provozní řád sběrného dvoru budeme aktualizovat.

Co je sběrný dvůr a co můžete do sběrného dvoru dovést?

Sběrný dvůr je místo, kde jsou přijímány a skladovány odpady z domácností fyzických osob s trvalým pobytem v Novém Hrozenkově, které nelze odložit do popelnic nebo středních kontejnerů, a to z důvodu větších rozměrů nebo z důvodu nebezpečnosti odpadů. Sběrný dvůr není určen pro odkládání odpadů fyzických nebo právnických osob oprávněných k podnikání. Tyto osoby jsou povinné si zajistit smlouvu o svozu odpadu se společností, která se svozem odpadu zabývá (TS Vsetín, Suez Valašské Meziříčí, Bytový podnik Karolinka atd…).

Do sběrného dvoru můžete dovést tyto odpady:
• nebezpečný odpad - např. zbytky barev, baterie, akumulátory, rozpouštědla, lepidla, zářivky atd.
• velkoobjemový odpad - nábytek, koberce, podlahové krytiny, sklo, dřevo, kovové obaly, papírové a lepenkové obaly, pěnový polystyrén, molitan atd.
• ostatní odpad – textil, oděvy atd..

Ve sběrném dvoře je možné přijmout u objemného odpadu maximálně 200 kg odpadu na osobu v příslušném kalendářním roce. Uložení v tomto množství je bezplatné. U většího množství objemného odpadu je možné dohodnout přistavení kontejneru k příslušné nemovitosti. Vyvezení a uložení na skládku většího množství uvedených odpadů hradí občan, který o vyvezení požádal.

Stavební suť, krytina, sádrokarton, izolační materiál

Ve sběrném dvoře je možné přijmout stavební suť, sádrokarton, izolační materiál do hmotnosti 100 kg odpadu na osobu v příslušném kalendářním roce. Uložení v tomto množství je bezplatné. U většího množství stavební sutě, sádrokartonu, izolačního materiálu je možné dohodnout přistavení kontejneru k příslušné nemovitosti. Vyvezení a uložení na skládku většího množství uvedených odpadů hradí občan, který o vyvezení požádal.

Eternit, lepenka, azbest

Eternit, lepenka a azbest se ve sběrném dvoře nepřijímá, lze dohodnout přistavení kontejneru k příslušné nemovitosti. Službu provádí svozová firma, která se zabývá likvidací nebezpečných odpadů. Náklady hradí občan, který o vyvezení požádal.

Pneumatiky

I pneumatiky jsou nebezpečný odpad, jehož likvidace je finančně náročná, proto pokud je do sběrného dvoru dovezete zaplatíte za jejich likvidaci 5 Kč/kg pneumatiky.

Přílohy

Provozní řád RE-USE centra Nový Hrozenkov velikost 171.69 kB
Provozní řád Sběrného dvora Nový Hrozenkov velikost 379 kB