Aktuality

20. 7. 2007

Pošlete nám Váš návrh na vzhled nového kříže na hřebeni Javorníků.

Mìstys Nový Hrozenkov vyhlašuje soutìž o nejlepší návrh, vizi, podobu nového køíže, který bychom chtìli znovu vybudovat v historicky památném místì na høebeni Javorníkù. Uvítáme i  pøipomínky, nápady a øešení k celkovému prostorovému øešení místa.

  Svùj návrh posílejte na adresu: Mìstys Nový Hrozenkov è.p. 454, PSÈ 75604 nebo elektronicky : podatelna@novyhrozenkov.cz.

 Možná právì Váš návrh, Vaše vize bude zrealizována.  

 

 

 

5. 7. 2007

Ve čtvrtek 5. července 2007 se uskutečnilo na hřebeni Javorníků setkání lidí dobré vůle za podpory Městyse Nový Hrozenkov (CZ), Obce Lazy pod Makytou (SK)a místních farností.

27. 6. 2007

Pozvání na Setkání lidí dobré vůle na hřebeni Javorníků, které se koná dne 5.července 2007 u chaty Kohútka.

15. 6. 2007

Přehled kulturních akcí v letošním roce, pořádaných Kulturním zařízením Javorník. Na připravované akce Vás srdečně zveme.

25. 2. 2007

V sobotu 24. února se uskutečnil v Lidovém domě Večer s cimbálovkou.

20. 12. 2006

Fotografie

20. 12. 2006

Dne 19.12.2006 byl pokácen nebezpečný strom v údolí Vranča.

3. 11. 2006

Od 31.10.2006 se naše obec stala městysem.

 

 

 

12. 2. 2006

Hrozenkovjan Martin Vráblík reprezentuje Českou republiku na ZOH 2006 v Turíně. Podrobný program, kdy se účastní závodů, můžete nalézt na serveru Sport (přímý odkaz).

Hrozenkovjan Martin Vráblík reprezentuje Èeskou republiku na ZOH 2006 v Turínì. Podrobný program, kdy se úèastní závodù, mùžete nalézt na serveru Sport (pøímý odkaz).

Všichni mu držme palce!

2. 7. 2004

Stavba roku 2003 Zlínského kraje

V Novém Hrozenkovì je stavba roku

 

 

Titul „Stavba roku 2003“ Zlínského kraje získala v kategorii dopravní a inženýrské stavby stavba Pøístupové komunikace Velká Vranèa – Hrdinka – pohoøí Javorníkù v obci Nový Hrozenkov.

Ocenìní z rukou námìstka hejtmana Zlínského kraje pøevzal spolu se zástupcem dodavatele stavby starosta obce Nový Hrozenkov Ing. Jindøich Ondruš. Slavnostní vyhlášení soutìže se konalo ve ètvrtek 10. èervna 2004 ve velkém sále Reduta v Uherském Hradišti.

Tímto významným ocenìním jsme symbolicky završili sedmileté úsilí o prosazení této stavby, zajištìní potøebných finanèních prostøedkù, pøíprav a vlastní výstavby. Stavba byla dokonèena v závìru roku 2003. Obec Nový Hrozenkov byla investorem tohoto díla a na stavbu obdržela dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ÈR. Celkové náklady stavby èinily 178 milionù Kè.

Nová komunikace spojuje známou a významnou turistickou lokalitu Kohùtka – Portáš – Javorka, kde dosud byla jediná pøístupová cesta ze slovenské strany, s obcí a celým regionem. Umožòuje nejenom lepší využití lokality pro turisty a další rozvoj turistického ruchu ale umožòuje také navazovat lepší pøeshranièní spolupráci. To se už projevilo pøi nìkolika spoleèných èesko – slovenských akcích na høebeni Javorníkù.

Titul udìlila Krajská stavební spoleènost pøi Svazu podnikatelù ve stavebnictví ÈR, Èeská komora  autorizovaných inženýrù a technikù èinných ve výstavbì a Èeská komora architektù. Záštitu na soutìží pøevzala Rada Zlínského kraje a námìstkynì ministra místního rozvoje.

Cesta je také velmi zdaøilým technickým dílem, které urèitì stojí za shlédnutí.

 

                                                                                                   Ing. Jindøich Ondruš

                                                                                                  starosta obce Nový Hrozenkov

2. 7. 2004

Oprava nebezpečného mostu přes Bečvu

Chystá se oprava nebezpeèného mostu v Novém Hrozenkovì

 

Hodnì lidí si jistì vybaví nebezpeènou pravoúhlou zatáèku na mostì v Novém Hrozenkovì pod Vranèou, kde se již odehrálo mnoho dopravních nehod a to i se smrtelnými následky. V souèasnosti snad koneènì svítá nadìje na celkovou opravu tohoto nebezpeèného úseku. Most je totiž ve velmi špatném stavu a je nutno ho opravit. Oprava znamená fakticky výstavbu nového mostu a právì toho chceme využít k celkovému zlepšení dopravní situace.

V tìchto dnech probìhlo na Obecním úøadì v Novém Hrozenkovì jednání zástupcù Obce Nový Hrozenkov, Øeditelství silnic Zlínského kraje, odboru dopravy Krajského úøadu Zlínského kraje a Správy CHKO Beskydy. Byly projednány pøedložené varianty øešení, které všechny znamenají podstatné zmírnìní nebezpeèné zatáèky a liší se pouze v øešení napojení cesty do Vranèe a v øešení chodníkù.

Celá stavba je pøipravována k financování ze strukturálních fondù Evropské unie (SROP), investorem by mìl být Zlínský kraj a pokud budou dodrženy naplánované termíny mìly by se v letošním roce vyøídit potøebné podklady a povolení a v prùbìhu pøíštího roku by se mìla celá stavba postavit.

 

 

                                                                                                      Ing. Jindøich Ondruš

                                                                                                  starosta obce Nový Hrozenkov

14. 1. 2004

Nová komunikace Vranča - Kohůtka, Portáš

O víkendu 6. prosince 2003 byla v obci Nový Hrozenkov dána do provozu komunikace do turisticky významné lokality Kohùtka - Portáš na pohoøí Javorníkù.

Tato komunikace je sama o obì velmi zajimavým technickým dílem. rozsahem a nároèností zpevnìných náspù a opìrných zdí nemá v naší republice obdoby. Tøíkilometrová komunikace pøekonává výškový rozdíl témìø 300 m. Celkové náklady na tuto komunikaci dosáhly èástky 178 mil.Kè. Z toho náklady stavební èásti stavby èiní 169 mil.Kè. Financování probíhalo z ministerstva dopravy a pozdìji ze SFDI. Je to komunikace jednopruhová s výhybnami a s režimem provozu, který o tomto víkendu spouštíme. Délka komunikace je 2,8 km,  v sedle pod Kohùtkou bylo také vybudováno parkovištì s kapacitou 60 míst a toèna pro autobusy.

Lokalita Kohùtka - Portáš je turisticky významná lokalita pro zimní i letní turistiku pro velkou èást Zlínského kraje. Nachází se na hranici se Slovenskou republikou a dosud zde vedla jediná cesta a to ze slovenské strany. Jinak se tu dalo dostat pouze po polních a lesních cestách pøes soukromé pozemky. Komunikace z Nového Hrozenkova zajistí pøístup ze strany èeské. V lokalitì se nacházi 5 rekreaèních chat s 320 lùžky a nìkolik desítek malých soukromých chat.

 

                                                      

                                                                        Ing. Jindøich Ondruš, starosta obce