Aktuality

13. 11. 2008

Přijďte si zatancovat do sálu Lidového domu v sobotu 22.11.2008 v 19.30 hod.

7. 11. 2008

Přijďte se pobavit do sálu Lidového domu se skupinou NOVÁ MÍLE již tuto sobotu.

31. 10. 2008

100.000,-Kč ze Zlínského kraje

8. 10. 2008

Zlínský kraj nám opět pomohl V letošním roce, již jako ètvrtou v poøadí,jsme získali dotaci ze Zlínského kraje, tentokrát z Fondu kultury, na stavební obnovu elektroinstalace v Památníku Antonína Strnadla. Dotace ve výši 70.000,-Kè nám pokryla náklady ze 40% a vyøešila tak odstranìní špatného technického stavu rozvodu elektrického vedení, které neodpovídalo platným normám ÈSN. V Památníku A. Strnadla bylo rovnìž nainstalováno nové bezpeènostní zaøízení. Celý projekt spolu s instalací bezpeènostního zaøízení stál 172.000,-Kè. Dìkujeme touto cestou Zlínskému kraji za poskytnutí dotace, rovnìž zhotoviteli panu Èernotovi a spol.za bezchybnì provedenou práci, dále pak kolektivu zamìstnancù Památníku za zajištìní úklidových prací.

8. 10. 2008

210.000,-Kč ze ZK proinvestováno. Z dùvodu nedostatku pitné vody a na žádost obèanù z Bøežité jsme se rozhodli, vybudovat nový veøejný vodovod v délce 720m v èásti mìstyse Bøežitá. Akce zaèala v èervnu letošního roku a skonèila v èervenci. Finanèní výpomoc pøišla ze Zlínského kraje formou dotace, a to ve výši 210.000,-Kè. Dalších 967.000,-Kè nám poskytlo Ministerstvo zemìdìlství. Celá akce vyšla celkem na 2.181.000,-Kè a vyøešila tak zásobování pitné vody v další èásti našeho mìstyse. Dìkujeme Zlínskému kraji a Ministerstvu zemìdìlství za vstøícnost. Podìkování patøí rovnìž firmì Petr Václavík, která celou akci provedla. Prosíme obèany Bøežité, aby si pokud možno co nejdøíve vybudovali pøípojky ke svým nemovitostem, abychom mohli v pøíštím roce opravit rozbitou komunikaci, do které byl vodovodní øád položen.

3. 9. 2008

Pozvání na dožínky, které se uskuteční 7.9.2008 ve 14.30 hod. v areálu Památníku Antonína Strnadla.

27. 6. 2008

Zveme Vás v sobotu 5.července 2008 v 11.hodin na hřeben Javorníků.

25. 6. 2008

Jednání Zastupitelstva městyse se koná 7.7.2008. Vyvěšeno: 25.6.2008, Sejmuto: 7.7.2008

6. 5. 2008

25.000,-Kč pro hasiče

  

     

 

 

 

24. 4. 2008

Chystané kulturní, společenské a sportovní akce.

22. 11. 2007

Výstava bude zahájena 2.12.2007 s doprovodným programem a potrvá do 16.12.2007.

9. 11. 2007

Kulturní zařízení Javorník Vás zve - ,,Přijďte se pobavit na akcích,které připravujeme do konce roku 2007."

17. 10. 2007

Na posezení v Hasičské zbrojnici.

8. 10. 2007

Výsledky sběru papíru v jednotlivých třídách ZŠ.

24. 8. 2007

Kdy začíná nový školní rok 2007/2008? Přečtěte si sdělení Základní školy Nový Hrozenkov.