55.000,-Kč ze Zlínského kraje

28. 11. 2008
Dotace na výdaje spojené s činností JPO.

 

   Na podzim letošního roku pøišla ze Zlínského kraje pøíjemná zpráva, byla nám    poskytnuta dotace z rozpoètu Zlínského kraje ve výši 55.000,-Kè na výdaje spojené s èinností Jednotky požární ochrany III Sboru dobrovolných hasièù u nás v Novém Hrozenkovì. Dotace byla urèená buïto na výdaje spojené s odbornou pøípravou velitelù a strojníkù nebo na výdaje za uskuteènìný zásah jednotky SDH mimo její územní obvod nebo na vìcné vybavení neinvestièní povahy.   

Po jednání s výborem SDH jsme se dohodli, že pro jednotku zakoupíme vìcné vybavení. Tak jsme i uèinili, byly zakoupeny tøi kusy kabátù, osm párù zasáhové obuvi, zásahové rukavice, bezpeènostní pásy a karabiny.

Dìkujeme Zlínskému kraji za finanèní výpomoc, myslím si, že naše výjezdová jednotka SDH si tuto výpomoc v každém pøípadì zaslouží.  

                                                                               starostka mìstysePřiložené soubory
55.000,-Kč ze Zlínského kraje velikost 23 kB