Nová elektroinstalace v Památníku A. Strnadla

8. 10. 2008
Zlínský kraj nám opět pomohl V letošním roce, již jako ètvrtou v poøadí,jsme získali dotaci ze Zlínského kraje, tentokrát z Fondu kultury, na stavební obnovu elektroinstalace v Památníku Antonína Strnadla. Dotace ve výši 70.000,-Kè nám pokryla náklady ze 40% a vyøešila tak odstranìní špatného technického stavu rozvodu elektrického vedení, které neodpovídalo platným normám ÈSN. V Památníku A. Strnadla bylo rovnìž nainstalováno nové bezpeènostní zaøízení. Celý projekt spolu s instalací bezpeènostního zaøízení stál 172.000,-Kè. Dìkujeme touto cestou Zlínskému kraji za poskytnutí dotace, rovnìž zhotoviteli panu Èernotovi a spol.za bezchybnì provedenou práci, dále pak kolektivu zamìstnancù Památníku za zajištìní úklidových prací.