Aktuality

2. 12. 2009

Zahájení výstavy betlémů a dřevořezeb v Novém Hrozenkově

2. 12. 2009

Pozvání na Adventní koncert v Hovězí dne 3.12.2009

13. 11. 2009

Dotace ze Zlínského kraje, vyřešila havarijní stav. 

 

 

 

 

 

  

 

  

11. 8. 2009

Slavnostní zahájení výstavy Jitky Šarmanové v památníku A. Strnadla, již tuto sobotu.

11. 8. 2009

Srdečně Vás zveme na tradiční hrozenkovský Aldamáš do areálu památníku A. Strnadla v neděli 23.8.2009.

30. 6. 2009

Městys Nový Hrozenkov Vás všechny srdečně zve na již třetí ,,Setkání lidí dobré vůle na hřebeni Javorníků".

7. 1. 2009

harmonogram svozu odpadu pro rok 2009

28. 11. 2008

Dotace na výdaje spojené s činností JPO.

 

   Na podzim letošního roku pøišla ze Zlínského kraje pøíjemná zpráva, byla nám    poskytnuta dotace z rozpoètu Zlínského kraje ve výši 55.000,-Kè na výdaje spojené s èinností Jednotky požární ochrany III Sboru dobrovolných hasièù u nás v Novém Hrozenkovì. Dotace byla urèená buïto na výdaje spojené s odbornou pøípravou velitelù a strojníkù nebo na výdaje za uskuteènìný zásah jednotky SDH mimo její územní obvod nebo na vìcné vybavení neinvestièní povahy.   

Po jednání s výborem SDH jsme se dohodli, že pro jednotku zakoupíme vìcné vybavení. Tak jsme i uèinili, byly zakoupeny tøi kusy kabátù, osm párù zasáhové obuvi, zásahové rukavice, bezpeènostní pásy a karabiny.

Dìkujeme Zlínskému kraji za finanèní výpomoc, myslím si, že naše výjezdová jednotka SDH si tuto výpomoc v každém pøípadì zaslouží.  

                                                                               starostka mìstyse

21. 11. 2008

Přijďte se podívat na zahájení výstavy betlémů do Hasičského domu 30.11.2008 v 10.00 hod.

13. 11. 2008

Přijďte si zatancovat do sálu Lidového domu v sobotu 22.11.2008 v 19.30 hod.

7. 11. 2008

Přijďte se pobavit do sálu Lidového domu se skupinou NOVÁ MÍLE již tuto sobotu.

31. 10. 2008

100.000,-Kč ze Zlínského kraje

8. 10. 2008

Zlínský kraj nám opět pomohl V letošním roce, již jako ètvrtou v poøadí,jsme získali dotaci ze Zlínského kraje, tentokrát z Fondu kultury, na stavební obnovu elektroinstalace v Památníku Antonína Strnadla. Dotace ve výši 70.000,-Kè nám pokryla náklady ze 40% a vyøešila tak odstranìní špatného technického stavu rozvodu elektrického vedení, které neodpovídalo platným normám ÈSN. V Památníku A. Strnadla bylo rovnìž nainstalováno nové bezpeènostní zaøízení. Celý projekt spolu s instalací bezpeènostního zaøízení stál 172.000,-Kè. Dìkujeme touto cestou Zlínskému kraji za poskytnutí dotace, rovnìž zhotoviteli panu Èernotovi a spol.za bezchybnì provedenou práci, dále pak kolektivu zamìstnancù Památníku za zajištìní úklidových prací.

8. 10. 2008

210.000,-Kč ze ZK proinvestováno. Z dùvodu nedostatku pitné vody a na žádost obèanù z Bøežité jsme se rozhodli, vybudovat nový veøejný vodovod v délce 720m v èásti mìstyse Bøežitá. Akce zaèala v èervnu letošního roku a skonèila v èervenci. Finanèní výpomoc pøišla ze Zlínského kraje formou dotace, a to ve výši 210.000,-Kè. Dalších 967.000,-Kè nám poskytlo Ministerstvo zemìdìlství. Celá akce vyšla celkem na 2.181.000,-Kè a vyøešila tak zásobování pitné vody v další èásti našeho mìstyse. Dìkujeme Zlínskému kraji a Ministerstvu zemìdìlství za vstøícnost. Podìkování patøí rovnìž firmì Petr Václavík, která celou akci provedla. Prosíme obèany Bøežité, aby si pokud možno co nejdøíve vybudovali pøípojky ke svým nemovitostem, abychom mohli v pøíštím roce opravit rozbitou komunikaci, do které byl vodovodní øád položen.