Pasport místních komunikací + plán zimní údržby

V městysi Nový Hrozenkov existuje několik pozemních komunikací rozdělených do různých tříd. Je možné nalézt silnici II. třídy, silnice III. třídy, místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy (cyklostezky, chodníky) a účelové komunikace.

Jediná silnice II. třídy, která prochází městysem je hlavní silnice označená II/487. Tato silnice je na trase Ústí u Vsetína - Hovězí - Halenkov - Karolinka - Velké Karlovice o celkové délce 33,948 km. Vlastníkem komunikace je Zlínský kraj, majetkovým správcem Ředitelství silnic Zlínského kraje a údržbu provádí Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o..

V úseku od „Saxova mostu“ až po autobusovou točnu ve Vranči se nachází silnice III/4879 ve vlastnictví Zlínského kraje, majetkovým správcem je Ředitelství silnic Zlínského kraje a údržbu provádí Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.. Tato silnice je dlouhá 5,632 km. Silnice III. třídy č. III/48710 je rovněž příjezdová komunikace na vlakové nádraží ze silnice II/487 naproti bývalého areálu Bezkyd.

Místních komunikací je v městysi Nový Hrozenkov několik. O zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení. V městysi Nový Hrozenkov je věcně a místně příslušným silničním správním úřadem Úřad městyse Nový Hrozenkov. Ten rozhodl veřejnou vyhláškou dne 3.6.2014 pod č.j. 630/2014 s nabytím právní moci dne 7.7.2014 a v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, do kategorie místní komunikace III. třídy (§ 2 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních komunikacích) zařadil 42 komunikací o celkové délce 5044 m a do kategorie místní komunikace IV. třídy zařadil 36 komunikací o celkové délce 6699 m. Přílohou k tomuto rozhodnutí byla situace se zařazovanými komunikacemi, ta je k nahlédnutí níže. Tyto místní komunikace jsou ve vlastnictví Městyse Nový Hrozenkov. Ostatní komunikace nezařazené a neuvedené v přehledu zařazovaných komunikací (níže) jsou účelovými komunikacemi.

Pasport místních komunikací v městysi Nový Hrozenkov

 

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov

Dne 10.12.2014 byl vydán „Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov“. Tento plán je základním dokumentem pro provádění zimní údržby místních a účelových komunikací v městysi Nový Hrozenkov, kdy vlastník komunikací, zhotovitel prací a zvláště uživatelé jsou povinni řídit se tímto plánem zimní údržby a je platný do doby jeho zrušení či nahrazení jiným plánem zimní údržby.

Textová a grafická část plánu zimní údržby jsou k dispozici zde:

Plán zimní údržby - textová část     xxx     grafická část

Poslední aktuality

nejnovější novinky z obce

9. 2. 2020 Upozornění před velmi silným větrem

V následujících dvou dnech bude před území ČR přecházet orkán Sabine. ČHMÚ vydal výstrahu před velmi silným větrem s nárazy okolo 90 km/h, ojediněle až 140 km/h. Se silným větrem souvisí několik bezpečnostních opatření, která je vhodná učinit. Zabezpečit všechny volně stojící předměty venku, aby v důsledku silného větru nedošlo k jejich pohybu a případnému zranění. Omezit pohyb v lesích a jejich blízkosti, hrozí pád větví, nebo celých stromů. Také parkování v blízkosti lesů nebo jednotlivých stromů zvyšuje riziko škod. Při cestování autem je nutno počítat s nárazovým větrem, který může mít negativní vliv na ovládání automobilu.
Je zapotřebí počítat také s možným přerušením dodávky el. energie v důsledku poškození el. vedení. Vzhledem k celorepublikové výstraze budou přednostně opravovány páteřní vedení distribuční soustavy, vedení nízkého napětí bude tedy opravováno s nejnižší prioritou. Proto může v odlehlejších oblastech (Vranča, Vranečka, Lušová, Brodská) docházet k déletrvajícímu výpadku el. energie. České dráhy vydaly také doporučení pro odložení cesty vlaky. V důsledku silného větru může docházet k mimořádnostem ve vlakové dopravě (výpadky el. energie / překážka na trati).
Nejsilnější nárazy větru na území našeho městyse se očekávají zítra, 10. 02. od 6:00 do 17:00.

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti, abychom předešli jak škodám na majetku, tak i újmám na životech.

 

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

ZOBRAZIT DALŠÍ AKCE
Jak vnímáte uplynulý rok s ohledem na investiční akce v našem městyse? (rekontrukce osvětlení, chodníky, mosty)
ZOBRAZIT DALŠÍ ANKETY