Ochrana osobních údajů

K zabezpečení ochrany osobních údajů a ke splnění informační povinnosti ve vztahu k fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme, tak, jak ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také „nařízení“), městys Nový Hrozenkov následující informace o správci, o pověřenci pro ochranu osobních údajů a o právech osob, jejichž osobní údaje zpracováváme (subjekty údajů).

Informace o správci

Městys Nový Hrozenkov  

tel: 571 451 304 
e-mail podatelny pro přijímání podání: podatelna@novyhrozenkov.cz 
datová schránka:  squbcc4 

 

Informace o jmenovaném pověřenci:  

Mgr. Petr Olbort, advokát

Nad Vývozem 4828
760 05 Zlín
e-mail: petr.olbort@avonet.cz
tel.: 774 555 184
datová schránka: 6pngqiw 

 

Práva subjektu údajů 

Každý má právo nahlížet na osobní údaje, které se ho týkají, a které o něm správce zpracovává. Současně má právo na kopii zpracovávaných údajů s tím, že pokud uvedené právo hodlá uplatnit.  

Dalšími právy, která subjektu údajů náleží, jsou:  

a)    právo na opravu informací, s nímž je spojena povinnost správce opravit bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje, které se jej týkají, 

b)    právo na omezení zpracování osobních údajů, které se jej týkají, což má v případě, že 

-          popře přesnost osobních údajů, a to na dobu nutnou k ověření přesnosti,
-          správce osobní údaje zpracovává protiprávně,
-          správce osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je vyžaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
-          vznese námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v souladu s článkem 21 odst. 1 nařízení 

c)    právo na výmaz osobních údajů, které se jej týkají, což má v případě, že  

-          správce nadále nepotřebuje jeho osobní údaje zpracovávat,
-          úspěšně vznesl námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 odst. 1 nařízení, 
-          došlo k protiprávnímu zpracování jeho osobních údajů,
-          odvolali souhlas s používáním osobních údajů, byl-li jeho souhlas důvodem ke zpracování osobních údajů 

d)    právo na přenositelnost osobních údajů, které jej opravňuje k tomu, aby požádal o předání osobních údajů elektronickou cestou ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Vám samotným, popř. jinému správci, budou-li současně splněny další podmínky vyplývající z článku 20 nařízení, 

e)    právo podat námitky proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných správcem.   

  

Výše uvedená práva lze uplatnit u správce, tj. městyse Nový Hrozenkov, a to  

-          v písemné listinné podobě s tím, že listina musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele,
-          v elektronické formě, přičemž datová zpráva musí být opatřena kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem a zaslaná na e-mail podatelny určený pro přijímání žádostí nebo musí být odeslána z datové schránky žadatele do datové schránky správce,
-          osobně, přičemž žadatel v takovém případě prokáže svou totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu.  

  

Městys Nový Hrozenkov současně informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 nařízení stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů došlo k porušení nařízení. Dozorovým úřadem je:  

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika,  

tel:  +420 234 665 111
fax  +420 234 665 444 
e-mail: posta@uoou.cz
web: http://www.uoou.cz/

  

Subjekty údajů současně mají za podmínek stanovených článkem 79 nařízení právo domáhat se soudní ochrany, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktuality

nejnovější novinky z obce

9. 2. 2020 Upozornění před velmi silným větrem

V následujících dvou dnech bude před území ČR přecházet orkán Sabine. ČHMÚ vydal výstrahu před velmi silným větrem s nárazy okolo 90 km/h, ojediněle až 140 km/h. Se silným větrem souvisí několik bezpečnostních opatření, která je vhodná učinit. Zabezpečit všechny volně stojící předměty venku, aby v důsledku silného větru nedošlo k jejich pohybu a případnému zranění. Omezit pohyb v lesích a jejich blízkosti, hrozí pád větví, nebo celých stromů. Také parkování v blízkosti lesů nebo jednotlivých stromů zvyšuje riziko škod. Při cestování autem je nutno počítat s nárazovým větrem, který může mít negativní vliv na ovládání automobilu.
Je zapotřebí počítat také s možným přerušením dodávky el. energie v důsledku poškození el. vedení. Vzhledem k celorepublikové výstraze budou přednostně opravovány páteřní vedení distribuční soustavy, vedení nízkého napětí bude tedy opravováno s nejnižší prioritou. Proto může v odlehlejších oblastech (Vranča, Vranečka, Lušová, Brodská) docházet k déletrvajícímu výpadku el. energie. České dráhy vydaly také doporučení pro odložení cesty vlaky. V důsledku silného větru může docházet k mimořádnostem ve vlakové dopravě (výpadky el. energie / překážka na trati).
Nejsilnější nárazy větru na území našeho městyse se očekávají zítra, 10. 02. od 6:00 do 17:00.

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti, abychom předešli jak škodám na majetku, tak i újmám na životech.

 

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

ZOBRAZIT DALŠÍ AKCE
Jak vnímáte uplynulý rok s ohledem na investiční akce v našem městyse? (rekontrukce osvětlení, chodníky, mosty)
ZOBRAZIT DALŠÍ ANKETY