Důležité informace pro občany

Zde po rozkliknutí naleznete všechny důležité informace

Ochrana osobních údajů

K zabezpečení ochrany osobních údajů a ke splnění informační povinnosti ve vztahu k fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme, tak, jak ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také „nařízení“), městys Nový Hrozenkov následující informace o správci, o pověřenci pro ochranu osobních údajů a o právech osob, jejichž osobní údaje zpracováváme (subjekty údajů).

Informace o správci

Městys Nový Hrozenkov  

tel: 571 451 304 
e-mail podatelny pro přijímání podání: podatelna@novyhrozenkov.cz 
datová schránka:  squbcc4 

 

Informace o jmenovaném pověřenci:  

Mgr. Petr Olbort, advokát

Nad Vývozem 4828
760 05 Zlín
e-mail: petr.olbort@avonet.cz
tel.: 774 555 184
datová schránka: 6pngqiw 

 

Práva subjektu údajů 

Každý má právo nahlížet na osobní údaje, které se ho týkají, a které o něm správce zpracovává. Současně má právo na kopii zpracovávaných údajů s tím, že pokud uvedené právo hodlá uplatnit.  

Dalšími právy, která subjektu údajů náleží, jsou:  

a)    právo na opravu informací, s nímž je spojena povinnost správce opravit bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje, které se jej týkají, 

b)    právo na omezení zpracování osobních údajů, které se jej týkají, což má v případě, že 

-          popře přesnost osobních údajů, a to na dobu nutnou k ověření přesnosti,
-          správce osobní údaje zpracovává protiprávně,
-          správce osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je vyžaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
-          vznese námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v souladu s článkem 21 odst. 1 nařízení 

c)    právo na výmaz osobních údajů, které se jej týkají, což má v případě, že  

-          správce nadále nepotřebuje jeho osobní údaje zpracovávat,
-          úspěšně vznesl námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 odst. 1 nařízení, 
-          došlo k protiprávnímu zpracování jeho osobních údajů,
-          odvolali souhlas s používáním osobních údajů, byl-li jeho souhlas důvodem ke zpracování osobních údajů 

d)    právo na přenositelnost osobních údajů, které jej opravňuje k tomu, aby požádal o předání osobních údajů elektronickou cestou ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Vám samotným, popř. jinému správci, budou-li současně splněny další podmínky vyplývající z článku 20 nařízení, 

e)    právo podat námitky proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných správcem.   

  

Výše uvedená práva lze uplatnit u správce, tj. městyse Nový Hrozenkov, a to  

-          v písemné listinné podobě s tím, že listina musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele,
-          v elektronické formě, přičemž datová zpráva musí být opatřena kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem a zaslaná na e-mail podatelny určený pro přijímání žádostí nebo musí být odeslána z datové schránky žadatele do datové schránky správce,
-          osobně, přičemž žadatel v takovém případě prokáže svou totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu.  

  

Městys Nový Hrozenkov současně informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 nařízení stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů došlo k porušení nařízení. Dozorovým úřadem je:  

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika,  

tel:  +420 234 665 111
fax  +420 234 665 444 
e-mail: posta@uoou.cz
web: http://www.uoou.cz/

  

Subjekty údajů současně mají za podmínek stanovených článkem 79 nařízení právo domáhat se soudní ochrany, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktuality

nejnovější novinky z obce

31. 3. 2020 Zřízení služby "Mobilní rozhlas"

Městys Nový Hrozenkov sděluje občanům, že byla zřízená služba "Mobilní rozhlas", do které se mohou občané přihlásit na Internetu.

Občané, kteří nemají přístup k Internetu můžou nahlásit své tel. číslo nebo mailovou adresu na úřadu městyse a denní hlášení rozhlasu jim bude zasíláno formou SMS nebo mailem.

Tato služba je pro občany ZDARMA.

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dlouhodobé akce:

ZOBRAZIT DALŠÍ AKCE
Jak vnímáte uplynulý rok s ohledem na investiční akce v našem městyse? (rekontrukce osvětlení, chodníky, mosty)
ZOBRAZIT DALŠÍ ANKETY